Giới thiệu

Ghi chú:

1-   K.QR: Khối QR
2-   BAN DA: Ban Dự Án
3-   K.KH: Khối Kế Hoạch
4-   K.HC: Khối Hành Chánh Nhân Sự
5-   K.KT: Khối Tài chính kế toán
6-   K.MT: Khối Marketing
7-   CÔNG TY BBC BIÊN HOÀ: Công ty TNHH MTV Bibica Biên Hòa
8-   CÔNG TY BBC MIỀN ĐÔNG: Công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông
9-   CÔNG TY BBC HÀ NỘI: Công ty TNHH MTV Bibica Hà Nội
10-   CÔNG TY BBC MIỀN TÂY: Công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây

 Back to top
func