Cổ Đông

(24/08/2023) Về việc Thế chấp tài sản của Công ty BBC Miền Tây làm tài sản bảo đảm cho Công ty PAN

Download

(15/08/2023) Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022

Download

(27/07/2023) Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sỡ hữu chứng khoán

Download

(25/07/2023) Nghị quyết chi trả cổ tức 2022 và thay thế nghị quyết số 00016 ngày 13/07/2023

Download

(25/07/2023) Thông báo về ngày dăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông

Download

(21/07/2023) Công văn đề nghị hủy thông báo Số 000168/2023/BBC-TB

Download

(18/07/2023) Bibica ký hợp đồng kiểm toán năm 2023

Download

(01/06/2023) Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tài chính Bibica

Download

(18/05/2023) Đơn từ nhiệm Trưởng Ban Ủy ban kiểm tra nội bộ Bibica

Download

(19/05/2023) Sửa đổi quy chế kiểm toán nội bộ

Download

(19/05/2023) Thông báo thay đồi nhân sự Ủy ban kiểm toán nội bộ

Download

(01/12/2022) Ban hành Quy chế Công Bố Thông Tin của Công ty Cổ phần Bibica

Download

(01/12/2022) Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Bibica

Download

(23/09/2022) Công bố thông tin: Về việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh Nghiệp

Download

(23/09/2022) Công bố thông tin: Về việc thay đổi Nhân sự

Download

Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Bibica

Download

Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Bibica

Download

Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Bibica

Download

(01/12/2022) Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Bibica

Download

(01/12/2022) Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Bibica

Download
  • Tổng
  • [1/7]
Back to top
func