Cổ Đông

Về việc thành lập Công ty TNHH MTV Bibica Hà Nội và Công ty TNHH MTV Bibica Biên Hoà

Download

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại/cấp đổi/cấp mới Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Download

Quy định hướng dẫn cấp lại, cấp đổi, cấp mới Giấy Chứng Nhận sở hữu cổ phần cho Cổ Đông

Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền

Download

Quyết định V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Bibica

Download

Ý kiến của HĐQT về việc PAN chào mua công khai

Download

Công bố thông tin trên cổng Thông tin Điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM - Số 002162

Download

Phiếu lệnh Giao dịch Chứng khoán

Download

Về việc bán Cổ phiếu lẻ từ 09 cổ phiếu trở xuống

Download

Công bố thông tin trên cổng Thông tin Điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM - Số 001758

Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền

Download

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền

Download

Công bố thông tin trên cổng Thông tin Điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM - Số 003175

Download

Quyết định về việc áp dụng hoá đơn điện tử 2018

Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2018

Download

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2018

Download

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Download

Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM đồng ý gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

Download

Biên bản kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo của người nộp thuế

Download

Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ Thường Niên 2018

Download
  • Tổng
  • [1/3]
Back to top
func