Cổ Đông

CBTT: Về việc tăng vốn điều lệ trên giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp - Thay đổi lần thứ 8

Download

CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Download

CBTT: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nắm giử từ 5% trở lên cổ phiếu

Download

CBTT: Đính chính báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ

Download

CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Download

Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Bibica 2021

Download

Quy chế quản trị về nội bộ Công ty Bibica 2021

Download

Công bố thông tin: Về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Download

Công bố nghị quyết thông qua việc tỷ lệ hoán đổi Cổ phần PANCG

Download

Công bố: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông

Download

Bổ nhiệm trưởng ban và thành viên uỷ ban kiểm toán năm 2021

Download

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020

Download

Công bố thông tin: Bổ nhiệm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ phần BIBICA

Download

Công bố thông tin: Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

Download

Công bố thông tin trên cổng Thông tin Điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM - Số 000128/2021

Download

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của CP chuyển giao dịch CTCP Bibica (MCK: BBC)

Download

Thông báo về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán BBC từ HOSE sang HNX

Download

Thông báo về việc chuyển giao dịch cổ phiếu sang SGDCK Hà Nội

Download

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu - Nguyễn Thị Trâm Oanh

Download

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu - Nguyễn Thị Trâm Oanh

Download
  • Tổng
  • [1/5]
Back to top
func