Cổ Đông

(08/08/2022) Nghị quyết ĐHCĐ Bất thường 2022 - Công ty Cổ phần Bibica

Download

(08/08/2022) Biên bản họp ĐHCĐ Bất thường 2022 - Công ty Cổ phần Bibica

Download

(08/08/2022) Tờ trình về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Bibica

Download

(08/08/2022) Tờ trình về việc Danh sách ứng viên HĐQT (bầu bổ sung) nhiệm kỳ 2021 - 2025

Download

(08/08/2022) Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Bất Thường Bibica năm 2022 - Dự thảo

Download

(27/07/2022) Thông báo danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT 2021 - 2025

Download

(12/05/2022) Tờ trình về việc Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Download

(12/05/2022) Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán 2022

Download

(12/05/2022) Tờ trình về việc Chỉ tiêu kế hoạch & Phân phối lợi nhuận 2022

Download

(12/05/2022) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2021

Download

(12/05/2022) Tờ trình về việc Đề cử đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, ban kiểu phiếu Đại hội

Download

(12/05/2022) Biên bản Kết quả biểu quyết Số 4

Download

(12/05/2022) Biên bản Kết quả biểu quyết Số 3

Download

(12/05/2022) Biên bản Kết quả biểu quyết Số 2

Download

(12/05/2022) Biên bản Kết quả biểu quyết Số 1

Download

Phiếu biểu quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2022

Download

CONFIRMATION - AUTHORIZATION LETTER FOR EGM 2022

Download

AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2022

Download

ANNOUNCEMENT EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2022

Download

Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2022 - Giấy xác nhận tham dự họp/ủy quyền

Download
  • Tổng
  • [1/4]
Back to top
func