Cổ Đông

Thông báo về việc Đề cử, ứng cử thành viên bầu bổ sung vào HĐQT BBC nhiệm kỳ 2021 - 2025

Download

Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ bất thường 2022

Download

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 - Công ty Cổ phần Bibica

Download

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 - Công ty Cổ phần Bibica

Download

Các nội dung biểu quyết ĐHCĐ Bibica năm 2022

Download

Báo cáo ĐHCĐ của Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc năm 2022

Download

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm ĐHCĐ trực tuyến

Download

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE MS TEAM 2022

Download

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Bibica năm 2022 - Dự thảo

Download

REGILATION (DRAFT) ON ORGANIZATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022 OF BIBICA CORPORATION

Download

Giấy xác nhận hoặc uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2022

Download

CONFIRMATION - AUTHORIZATION LETTER 2022

Download

Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2022

Download

AGENDA ANNUAL SHAREHOLDER MEETING 2022

Download

Thông báo của Trung tân lưu ký về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ Bibica 2022

Download

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Công ty Cổ phần Bibica

Download

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Công ty Cổ phần Bibica

Download

Thông báo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021

Download

Announcement 2021 Annual Shareholders Meeting

Download

Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021

Download
  • Tổng
  • [1/3]
Back to top
func