Cổ Đông

BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 - CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Download

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 - CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Download

Thông báo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021

Download

Announcement 2021 Annual Shareholders Meeting

Download

Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021

Download

Bibica Shareholder Meeting 2021 Agenda

Download

Giấy xác nhận hoặc uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2021

Download

Confirmation/Authorization Letter For Attending The Annual Shareholder Meeting 2021

Download

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Bibica năm 2021 - Dự thảo

Download

Các nội dung biểu quyết ĐHCĐ Bibica năm 2021

Download

Voting Contents Of 2021 Annual Shareholders Meeting

Download

Thông báo về việc: Đề cử/ứng cử thành viên bầu vào HĐQT BBC nhiệm kỳ 2021 - 2025

Download

Mẫu: Thư đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT BBC nhiệm kỳ 2021 - 2025

Download

Mẫu: Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia HĐQT BBC nhiệm kỳ 2021 - 2025

Download

Mẫu: Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia HĐQT BBC nhiệm kỳ 2021 - 2015

Download

Danh sách đề cử/ứng cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025

Download

Báo cáo ĐHCĐ của Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc năm 2021

Download

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 - Đã kiểm toán

Download

Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2021

Download

Tờ trình: Phân phối lợi nhuận 2020

Download
  • Tổng
  • [1/2]
Back to top
func