Cổ Đông

(12/04/2024) Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2024

Download

(12/04/2024) Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2024

Download

(12/04/2024) Tài liệu đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2024

Download

(28/03/2024) Chương trình, các nội dung biểu quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2024

Download

(28/03/2024) (Dự thảo) Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2024

Download

(28/03/2024) Phiếu biểu quyết và hướng dẫn biểu quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2024

Download

(28/03/2024) (Dự thảo) - Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2024

Download

(18/03/2024) Hướng dẫn cài đặt sử dụng MS TEAM ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2024

Download

(18/03/2024) Xác nhận tham dự Họp/Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2024

Download

(18/03/2024) Công bố thư mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2024

Download

(21/04/2023) Danh sách Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2023

Download

(21/04/2023) Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023 - Công ty Cổ phần Bibica

Download

(21/04/2023) Báo cáo số cổ phần biểu quyết tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2023

Download

(21/04/2023) Tờ trình và Phụ lục 1 về Quy chế quản trị về nội bộ Công ty Cổ phần Bibica năm 2023

Download

(21/04/2023) Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Bibica năm 2023

Download

(21/04/2022) Tờ trình về việc thù lao Hội Đồng Quản Trị 2023 - 2025

Download

(21/04/2023) Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán 2023

Download

(21/04/2023) Tờ trình về việc Chỉ tiêu kế hoạch & Phân phối lợi nhuận 2023

Download

(21/04/2023) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2022

Download

(21/04/2023) Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên Bibica năm 2023

Download
  • Tổng
  • [1/6]
Back to top
func