Cổ Đông

(26/04/2024) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC - Quý 1 năm 2024

Download

(26/04/2024) Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 1 năm 2024

Download

(26/04/2024) Báo cáo tài chính Riêng - Quý 1 năm 2024

Download

(29/03/2024) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC năm 2023

Download

(29/03/2024) Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2023

Download

(29/03/2024) Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023

Download

(29/01/2024) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC - Quý 4 năm 2023

Download

(29/01/2024) Báo cáo tài chính Hợp Nhất - Quý 4 năm 2023

Download

(29/01/2024) Báo cáo tài chính Riêng - Quý 4 năm 2023

Download

(25/10/2023) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC - Quý 3 năm 2023

Download

(25/10/2023) Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 3 năm 2023

Download

(25/10/2023) Báo cáo tài chính Riêng - Quý 3 năm 2023

Download

(29/08/2023) Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC Hợp Nhất trước và sau soát xét năm 2023

Download

29/08/2023) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC - Bán niên năm 2023

Download

(29/08/2023) Báo cáo tài chính Hợp nhất - Bán niên năm 2023

Download

(29/08/2023) Báo cáo tài chính Riêng - Bán niên năm 2023

Download

(28/07/2023) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC - Quý 2 năm 2023

Download

(28/07/2023) Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 2 năm 2023

Download

(28/07/2023) Báo cáo tài chính Riêng - Quý 2 năm 2023

Download

(27/04/2023) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC - Quý 1 năm 2023

Download
  • Tổng
  • [1/12]
Back to top
func