Cổ Đông

(21/04/2023) Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 - Công ty Cổ phần Bibica

Download

(08/08/2022) Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2022 - Công ty Cổ phần Bibica

Download

Thông báo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021

Download

Thông báo chấp thuận hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu hoán đổi

Download

Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020

Download

Giấy xác nhận hoặc uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2020

Download

Thông báo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020

Download

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

Download

Giấy xác nhận/uỷ quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019

Download

Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019

Download

Thông báo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019

Download

Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018

Download

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018

Download

Thông báo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018

Download

Giấy xác nhận/uỷ quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018

Download

Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018

Download

Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017

Download

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017

Download

Giấy xác nhận / uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

Download

Thông báo và chương trình họp ĐHĐCĐ Thường niên 2017

Download
  • Tổng
  • [1/2]
Back to top
func