Cổ Đông

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

Download

Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm 2020

Download

Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐTN 2019

Download

Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm 2018

Download

Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

Download

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền

Download

Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH MTV Bibica Hà Nội và Công ty TNHH MTV Bibica Biên Hòa

Download

Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền

Download

Nghị quyết HĐQT về việc họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017

Download

Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền

Download
  • Tổng
  • [1/1]
Back to top
func