Cổ Đông

(12/04/2024) Nghị quyết của HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm của Phó Tổng Giám Đóc Tài Chính.

Download

(02/01/2024) Nghị quyết HĐQT về giao dịch với người có liên quan trong năm 2024

Download

(09/11/2023) Nghị quyết HĐQT - Báo cáo kết quả SXKD Quý 03/2023 và Kế hoạch Quý 04/2023

Download

(15/02/2023) Nghị quyết HĐQT - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN 2023

Download

(04/01/2023) Nghị quyết HĐQT phê duyệt giao dịch với người có liên quan trong năm 2023

Download

(18/07/2022) Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh dự án đầu tư nhà máy bánh kẹo Long An 2 năm 2022

Download

(18/07/2022) Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh dự án đầu tư nhà xưởng cho thuê năm 2022

Download

(06/06/2022) Nghị quyết HĐQT về việc Đầu tư tài chính 2022

Download

(06/04/2022) Nghị quyết về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận Đầu tư dự án

Download

(15/03/2022) Biên bản họp HĐQT về việc sáp nhập PANFM vào Bibica Miền Tây

Download

(16/03/2022) Nghị quyết về việc sáp nhập PANFM vào Bibica Miền Tây

Download

(01/07/2021) Nghị quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Download

Nghị quyết về việc giao dịch với người có liên quan

Download

Nghị quyết về việc thông qua kết quả phát hành riêng lẻ để hoán đổi cổ phần của cổ đông PAN CG

Download

Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty cổ phần chưa đại chúng

Download

Công bố nghị quyết thông qua việc mua lại toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm PAN (PANFM)

Download

Nghị quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Download

(30/06/2020) Nghị quyết về việc giao dịch với người có liên quan

Download

Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm 2018

Download

Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH MTV Bibica Hà Nội và Công ty TNHH MTV Bibica Biên Hòa

Download
  • Tổng
  • [1/2]
Back to top
func